Καντάρι με ένα δίσκο σιδερένιο και χάλκινη φάλαγγα